CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR /Corporate Social Responsibility/ – Społeczna odpowiedzialność biznesu – oznacza świadomy pozytywny wpływ firmy na społeczeństwo, w znaczeniu zarówno lokalnym – otoczenia, w którym funkcjonuje, jak i globalnym. 

Inną aktualną definicją jest jest definicja zawarta w normie NORMIE PN-ISO 26 000 – „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Firma Bader Group, w ramach działań CSR prowadzi:

  • Marketing odpowiedzialny społecznie
  • Segregację odpadów, z których część zostaje ponownie wykorzystana lub poddana biorecyklingowi
  • Wolontariat pracowniczy na rzecz organizacji pozarządowych
  • W ramach działań CSR marki Klinika Siodła prowadzimy na FB ogólnopolski rejestr skradzionych siodeł
  • Wspieramy działania na rzecz praw człowieka, ochrony przyrody i praw zwierząt