regulamin

Regulamin zachowania i postępowania
na terenie Szkoły Jazdy Konnej Jakubówka
oraz wszelkich innych zajęć z udziałem koni będących pod naszą opieką:

 1. zajęcia PROWADZĄ:

* instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, magister zarządzania w sporcie, jeżdżąca konno ponad 20 lat Barbara Derkacz – Kotarba
* miłośnik turystyki konnej i westernu, jeździec z przeszło 20-letnim stażem, Krzysztof Kotarba
* pracownik pełniący funkcję instruktora szkolenia podstawowego lub osoba wyznaczona przez właścicieli stajni w wyjątkowych okolicznościach i za zgodą jeźdźców. Zgoda nie wymaga formy pisemnej.

 1. TERMIN zajęć ustalany jest indywidualnie z uczestnikami (osobiście lub telefonicznie). Zmiana terminu lub odwołanie jazdy przez ucznia czy instruktora możliwa jest do 24 godz. przed rozpoczęciem zaplanowanej lekcji. W przypadku nie stawienia się na jazdę bez uprzedzenia uczeń jest zobowiązany za lekcję zapłacić. Wyjątkowe przypadki losowe rozstrzygane będą indywidualnie. W wypadkach losowych instruktor może odwołać jazdę do dwóch godzin przed umówionym terminem, inaczej jest zobowiązany przeprowadzić we wspólnie ustalonym terminie lekcję bezpłatnie.

 2. Organizator ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ZAJĘĆ:

– konie, odpowiednio przygotowane i dobrane do umiejętności poszczególnych osób
– podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kantar, uwiąz, szczotki, lonżę, bat; dla jeźdźca – kask ochronny na głowę)
– sprzęt treningowy (opony, cavaletti, drągi, przeszkody) i plac treningowy ogrodzony (poza jazdami w terenie)
– opiekę instruktorską

 1. STRÓJ: Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zapewniający bezpieczeństwo: kask ochronny na głowę, buty na niezbyt grubej, płaskiej podeszwie, spodnie dresowe / bawełniane leginsy do kostek lub bryczesy. Nie dopuszcza się jazdy w rozpiętej całkowicie kurtce / kamizelce. Niedozwolone jest posiadanie na sobie jakiejkolwiek biżuterii /także piercing/ ani zegarka ze względów bezpieczeństwa. Zbliżając się do konia /idąc po niego!!/ lub wchodząc na padok, na którym odbywa się lekcja należy robic to w kasku; siodłając konia, należy mieć na sobie cały sprzęt (kask!!) z wyjątkiem rękawiczek i kurtki, które jednak trzeba umieścić w zasięgu ręki, tak by nie płoszyły konia, ale sięgnięcie po nie, nie wymagało odejścia od zwierzęcia i pozostawienia osiodłanego konia bez opieki.

 2. DOKUMENTY:

* osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców na naukę jazdy konnej z podaniem adresu ośrodka i nazwiska instruktora, ewentualnie zgoda rodziców na samodzielne dojazdy do i ze stajni, oświadczenie rodziców o zapoznaniu się, wraz z dzieckiem, z regulaminem. Instruktor ma prawo zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, by dziecko uczęszczało na zajęcia z rekreacyjnej jazdy konnej i ma prawo, w wypadku wszelkich wątpliwości, odmówić prowadzenia jazdy, jeśli stan zdrowia dziecka budzi jego niepokój.
* osoby pełnoletnie – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, ewentualnie zaświadczenie lekarskie na prośbę instruktora.

 1. WIEK JEŹDŹCA: W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 8 roku życia. Dla młodszych istnieje możliwość przygotowania zajęć na koniu trwających 10-15 min. Przy tych zajęciach konieczna jest aktywna asysta rodzica lub opiekuna (mającego upoważnienie rodzica), wobec tego ta osoba musi być stosownie ubrana, podobnie jak dziecko – patrz STRÓJ.

 2. ILOŚĆ JEŹDŹCÓW: W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział maksymalnie 6 osób.

 3. TEORIA: Instruktor ma prawo wymagać od jeźdźca wiedzy teoretycznej, po udostępnieniu stosownych materiałów i dostosowanej do wieku i poziomu jeźdźca.

 4. ZDJĘCIA I FILMY: Robienie zdjęć wymaga zgody ustnej instruktora. Instruktor ma prawo do autoryzacji wszelkich zdjęć stworzonych na terenie Jakubówki, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub opublikowane. Nie wyraża się zgody na nagrywanie materiałów video, chyba, że na prośbę instruktora w celach szkoleniowych. Wóczas nie wolno publikować filmów nagranych w czasie treningów.
  Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie pisemnej.

 5. GOŚCIE, DZIECI, PSY: Od osób towarzyszących jeźdźcowi wymaga się zachowania spokoju, ciszy, zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Jakubówki, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z instruktorem. Dzieci do lat 8 muszą być pod ciągłą opieką rodziców. Za szkody spowodowane przez nie pilnowane dzieci rodzice przejmuja odpowiedzialność finansową, na co zgadzają się w momencie wejścia na teren posesji.

 6. UŻYWKI: Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje całodobowy bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środkówmających wpływ na odbieranie rzeczywistości. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia jazdy osobie, którą podejrzewa o bycie pod wpływem środków odurzających, z tym, że osoba ta jest zobowiązana do zapłacenia za tę lekcję.

 7. REGUŁY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

 • każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do starannego przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. O wyborze konia decyduje wyłącznie instruktor. Należy stawić się na tyle wcześniej przed umówioną jazdą, by bez stresu przygotować konia (około 30 min). W innym wypadku czas przygotowania zostanie wliczony do czasu jazdy.
 • jeżeli instruktor stwierdza, że koń został źle przygotowany, uczeń ma obowiązek dokonać poprawek.
 • uczestnik jazdy lub jego prawny opiekun jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe z winy ucznia, rażących zaniedbań, nagannego zachowania i wszelkich form łamania regulaminu.
 • w czasie lekcji nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów towarzyskich. Jeśli masz wątpliwości – zapytaj instruktora.
 • po zakończeniu lekcji jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł – przekazać go następnej osobie lub rozsiodłać i odprowadzić na wyznaczone miejsce – zależnie od polecenia instruktora.
 • należy znać i zachowywać dołączone do regulaminu zasady bezpieczeństwa jeźdźca i użytkowania konia.
 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!!! Wyciąg z regulaminu dostępny jest do wiadomości publicznej w stajni. 
 1. KARNETY na jazdy konne są ważne przez określoną ilość tygodni od wykupienia, odpowiedzią dla każdego karnetu.  Po upływie tego terminu nie wyjeżdżone jazdy przepadają! Wyjątkiem są poważne zdarzenia losowe, długotrwała choroba, utrzymująca się nie sprzyjająca pogoda (jednak tylko wtedy, kiedy instruktor odwoła wszystkie jazdy, a nie jeździec sam uzna np. trzy miesiące śniegu za nie sprzyjającą pogodę! 😛 ) Karnety są bezzwrotne, jednak mogą podlegać odsprzedaży za tą samą cenę. Można zakupić karnet wspólny dla kilku osób.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA JEŹDŹCA:
1. nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.
2. prowadzać konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę. Wolna część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką jeźdźca, nie może wlec się po ziemi ani być wokół ręki okręcona. Wodze koń ma mieć zawieszone na szyi.
3. prowadząc kilka koni osoby muszą zwrócić uwagę na odstępy – minimum długość 1,5 konia.
4. dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora. Jeśli ma to miejsce na ujeżdżalni w obecności innych jeźdźców – na środkowej części ujeżdżalni.
5. ZASADY JAZDY NA UJEŻDŻALNI: podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, mijać się tylko po lewej ręce, ustąpić miejsca na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym ruchem lub wykonującej bardziej skomplikowane ćwiczenie (chyba, że instruktor zaleci inaczej). Pierwszeństwo ma także osoba wykonująca zestaw ćwiczeń nad osobą wykonującą ćwiczenie pojedyncze oraz osoba najeżdżająca na przeszkodę – nad wszystkimi pozostałymi.
6. siedząc na koniu nigdy nie wypuszczać wodzy z rąk. W razie konieczności zatrzymania konia i poprawienia czegokolwiek – najpierw poinformować instruktora, następnie wykonać to wewnątrz placu – nigdy na obwodzie ani na linii przeszkody!
7. podczas jazdy w terenie nie wyprzedzać czołowego, przekazywać głośno jego polecenie osobom znajdującym się z tyłu zastępu. Złamanie zakazu może zostać poddane „karze honorowej” – np. zakup 5kg marchwi dla konia:) W terenie trzymamy odstępy 1-2 koni.
8. zarówno przed osiodłaniem konia, jak i po zejściu z niego sprawdzić starannie stan rzędu jeździeckiego, w szczególności rzemieni policzkowych, wędzidła i przystuł / popręgu. Zawsze po jeździe myjemy wędzidło, odpinamy popręg i odkładamy sprzęt na miejsce.
9. niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym złym samopoczuciu jeźdźca lub konia.
10. za porządek na placu treningowym odpowiada instruktor lub osoba przez niego wyznaczona.

ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA:
1. do pracy może być użyty tylko zupełnie zdrowy koń (lub za zgodą weterynarza).
2. dobro konia jest najważniejsze, ma większe znaczenie, niż odbywająca się lekcja.
3. przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia, sprawdzić czy nie ma żadnych zaklejek mogących spowodować otarcia, skaleczeń, opuchlizn. Szczególnie dokłądnie sprawdzić kopyta. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast informować instruktora.
4. nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemii gdy ma dociągnięty popręg – grozi „zapoprężeniem” – bolesną kontuzją.
5. nie przywiązywać konia za wodze.
6. dbać o spokój i bezpieczeństwo konia w każdym momencie jego pracy.
7. nie podawać niczego do jedzenia bez zgody instruktora. Dotyczy także „publiczności”!!! IWAGA: jeździec odpowiada za swoich znajomych i rodzinę także w tym względzie.
8. nie karać konia samodzielnie – zawsze tylko wg zaleceń instruktora. Pamiętaj – dla konia brak nagrody (poklepania, pochwalenia głosem), to już kara!
9. nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
10. unikać styczności z innymi końmi.

WSZYSKIE OSOBY KORZYSTAJĄC Z OFERTY JAZD KONNYCH w Szkole Jazdy Konnej Jakubówka, należącej do firmy Bader Group Barbara Derkacz – Kotarba AUTOMATYCZNIE  ZGADZAJĄ SIĘ Z NINIEJSZĄ KLAUZULĄ

Niniejszym oświadczam, że:

1.       Jestem świadomy/(a) faktu, że jazda konna oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wyczynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny udział jak i osób postronnych.

2.       Jestem świadomy(a) również tego, że koń może odnieść obrażenia, również te ze skutkiem śmiertelnym, wynikające z natury, aktywności, którą zamierzam podjąć, albo wynikające z braku zachowania należytej ostrożności.

3.       Jestem świadomy(a), że nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne. Jestem świadomy(a), reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne.

Poprzez korzystanie z oferty jazd konnych wyraźnie zakładam istnienie ryzyka odniesienia obrażeń, śmierci przeze mnie, uczestników, osób postronnych, pracowników i właścicieli firmy Bader Group Barbara Derkacz – Kotarba, mieszczącej się w Starej Hucie, ul. Tęczowa 26, 42-350 Koziegłowy.

Mając świadomość powyższego, zrzekam się z wszelkich moich roszczeń oraz roszczeń moich spadkobierców wynikających ze szkód, obrażeń lub śmierci będących wynikiem mojej jazdy konnej oraz innych aktywności związanych z jazdą konną, w stosunku do właściciela i pracowników firmy Bader Group Barbara Derkacz – Kotarba, oraz osób postronnych.

Zobowiązuje się również do zrekompensowania właścicielowi firmy Bader Group Barbara Derkacz – Kotarba oraz osobom zatrudnionym, odniesienia obrażeń, śmierci, straty lub szkód, w stosunku do jakiejkolwiek własności osobistej, które mogą się pojawić podczas aktywności związanej z jazdą konną lub podczas innych akcji przeprowadzanych przeze mnie albo w moim imieniu, jeżeli takie obrażenie, śmierć, strata lub szkoda zdarzy się na terenie użytkowanym przez firmę Bade Group oraz na jakimkolwiek innym terenie, na którym w/w firma prowadzi zajęcia.

PAMIĘTAJ – REGULAMIN TO NIE PUSTY TEKST!

!!! To sporo ważnych zasad, które pozwolą Ci cieszyć się obcowaniem z końmi, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa swojego, konia i otoczenia.
!!! Koń to około 500kg żywej masy – to nie zabawka.
!!! Koń to zwierzę z natury uciekające – nie żyje po to, by kopnąć lub ugryźć człowieka.

regulamin użytkowników siodlarni:

Przekraczając próg siodlarni wyrażasz zgodę na zastosowanie się do poniższych zasad:

 1. W siodlarni się nie pali.
 2. Jeśli chcesz herbatę, kawę, spożywasz posiłek – zorganizuj to sam i pozostaw siodlarnię czystą (umyte kubki, talerzyki, sztućce w szafce!)
 3. Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione w siodlarni.
 4. Sprzęt jeździecki używamy tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Siodła, ogłowia, owijki, ochraniacze, szczotki pozostaw w ich należnym miejscu, w stanie w jakim je zastałeś – siodła z pokrowcami i bez wpiętych popręgów, ogłowia na odpowiednich wieszakach, szczotki w workach należących do każdego konia i czyste, owijki i ochraniacze zwinięte i schowane do szafki na te rzeczy.
 6. Prywatne siodła, ogłowia i akcesoria nie są do użytku ogólnego, chyba, że zezwoli na to właściciel. W tym wypadku do zasad ich użytkowania zastosowanie ma punkt 4. i 5.
 7. Wychodząc z siodlarni zawsze zgaś światło i zamknij za sobą drzwi.
 8. Za wypełnienie regulaminu przez osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie, będący z nimi w danym dniu na lekcji jazdy konnej.

Pamiętaj – ogólne nie znaczy niczyje. Chcemy by stajnia była Twoim drugim domem, więc szanuj jej wyposażenie i otoczenie co najmniej na równi z tym, co sam posiadasz.

WYKAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH – absolutny zakaz wykonywania bez nadzoru osób pełnoletnich z co najmniej rocznym potwierdzonym stażem jeździeckim ani bez zgody właścicieli stajni:

 1. obsługa koni do lat 3
 2. oporządzanie koni w boksie
 3. praca fizyczna na wysokości przekraczającej 110cm bez zabezpieczeń
 4. praca bezpośrednia przy ogierach bez względu na wiek oraz użytkowanie wierzchowe
 5. praca z klaczą ze źrebięciem do 6 mies.
 6. praca przy belach słomy/ siana/ kiszonki nie znajdujących się na ziemi lub podwyższeniu do 50cm

Prace te wymagają specjalnego przeszkolenia i mogą być wykonywane tylko po zapoznaniu się z zasadami ich bezpiecznego wykonywania, a zawsze wyłącznie po zgłoszeniu właścicielom stajni rozpoczęcia ich wykonywania.