pensjonat dla koni

 OPIEKA HODOWLANA, TRENINGOWA I WYCHOWAWCZA

Pensjonat jest rodzajem prowadzenia opieki hodowlanej i treningu konia / konia z jeźdźcem/, z możliwością pozostawienia zwierzęcia w naszej stajni.

img_20160903_193252 img_20161109_095916_6

1. Warunki jakie zostają zapewnione koniowi to:

a)      boks angielski o powierzchni powyżej 9 mkw

b)      codzienne padokowanie w stadzie minimum 5 godzin dziennie /z wyjątkiem dni, kiedy prywatne konie Właścicieli stajni nie są padokowane z uwagi na war. atmosferyczne lub ze wzgl. na stan zdrowia konia/, latem do 14 gdzin dziennie

c)      brak automatycznych poideł – z uwagi na dobro konia i kontrolę nad ilością wypijanej wody

d)      podłoże w boksie –  trociny/ pellet drewniany lub słoma. Ściółka wymieniana całkowicie jest średnio raz w miesiącu, sprzątana codziennie.

e)      pasza objętościowa – siano w ilości minimum 2%masy ciała konia – zimą nie limitowane, oraz pasza treściwa /owies, otręby, łuska słonecznikowa zal. od zapotrzebowania/ podawana w ilościach dobranych indywidualnie, także na mokro, 2 x dziennie. Zimą konie dostają codziennie ziołowe herbaty do pasz, a w poniedziałki jogurt z otrębami na śniadanie – dla oczyszczenia jelit. Dodatkowe pasze do ustalenie indywidualnie ustnie, koszt paszy pokrywa Właściciel konia. Latem na padok lub do boksów zadawana jest zielonka z łąk bogatych w zioła i lucernę, w limitowanej ilości z uwagi na niebezpieczeństwo kolek i zapiaszczenie.  Każdy boks wyposażony jest w lizawkę solną.

f)        czyszczenie konia 1 raz w tygodniu

g)      derkowanie i owijkowanie konia /derkę i owijki stajenne, ocieplacze zapewnia Właściciel konia/ wtedy, kiedy derkowane są konie właścicieli stajni.

h)      możliwość kąpania konia latem /01 czerwiec – 01 październik/ 1 x w tygodniu przez czas max 15 minut. Poza sezonem letnim zamywanie konia, mycie nóg wedle realnych potrzeb.

 1. Opłata za pensjonat (30 dni i dłużej) zgodnie z w/w warunkami wynosi na dzień podpisania umowy 750zł (w tym 8% stawka VAT) płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z góry. Za opóźnienia doliczana jest kara pieniężna wys. 20zł / dzień. Odebranie konia z pensjonatu przed końcem miesiąca skutkuje stratą opłaty za niewykorzystane dni, chyba, że wynika z niedotrzymania umowy i jest uwarunkowane dobrostanem konia. POBYT KRÓTKOTERMINOWY: Opłata za pensjonat do 14 dni 35zł/dzień, do 30 dni 30zł/dzień. Płatne bezzwrotnie z góry najpóźniej w dniu przyjazdu konia, w zaokrągleniu w dół do pełnej doby.

2. a) Każdy przyjeżdżający koń musi posiadać ze sobą paszport i aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy szczepienia przeciw grypie. Konie nie odrobaczone na 2-4 doby przed przyjazdem są padokowane oddzielnie od stada do chwili upłynięcia 2 doby po odrobaczeniu u nas, na koszt właściciela. Konie będące którkoterminowo są padokowane oddzielnie od stada przez cały okres pobytu.

img_20160820_194101 20160506_143701

3.Dodatkowe możliwości jakie ma do dyspozycji właściciel konia:

a)      czyszczenie konia częściej niż 1 raz w tygodniu  – 5 zł za każde czyszczenie

b)      dodatkowe derkowanie – 8zł, dodatkowe owijkowanie /owijki polarowe/ z derką 15zł każdorazowo

c)      pilnowanie terminów wizyt kowala / weterynarza 50zł – opłata roczna

d)      kąpanie konia częściej niż 1 x w tygodniu 5zł, mycie nóg 2zł – każdorazowo

e)      lonżowanie przez instruktora lub osobę wyznaczoną z osprzętem 30 min – 25zł, bez osprzętu 15zł. Osprzęt dostarcza właściciel konia, wypożyczenie osprzętu 5zł. Opłaty za każde lonżowanie.

f)        objeżdżanie konia na maneżu przez instruktora 30 – 90zł  – wg indywidualnych ustnych ustaleń; każdorazowo 60 min

g)      objeżdżanie konia przez osoby trzecie wg indywidualnych ustaleń, pod okiem instruktora jednorazowo 25 – 40zł; w czasie 60 min

h)      objeżdżanie konia w terenie zależnie od życzenie Właściciela konia, przez instruktora lub osobę przez niego wyznaczoną – każdorazowo – 50 – 150zł za 120min.

Opłaty naliczane są jako usługa pensjoantowa – opieka hodowlana, należy do nich doliczyć 8% VAT

 1. Usługi dodatkowe zostają podliczone ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego i ich sumę dolicza się do opłaty pensjonatowej w miesiącu kolejnym.

20160520_085033 img_20161221_105247

 1. Pozostawiając konia w stajni wym. w pkt.1 właściciel konia wyraża zgodę na w/w warunki i przyjmuje je bez zarzutu. Właścicielowi konia znane są zasady utrzymania konia w dobrostanie wyznawane przez Właścicieli Stajni oraz ich kwalifikacje.
 2. Oddając konia do pensjonatu Właściciel konia zobowiązany jest zapewnić mu cały konieczny sprzęt i osobiste wyposażenie wg wskazań Właścicieli stajni, a także na wezwanie w ciągu maksymalnie 3 dni dokonać napraw sprzętu zużytego przez konia, wyczyścić go lub wymienić. Dotyczy to: kompletu szczotek, kompletu ochraniaczy /przednie i tylne nogi/, kompletu owijek polarowych /4 szt./, kompletu ocieplaczy stajennych /4 szt./, 2 szt. czapraków, 2 szt. derek, 2 szt. kantarów, 2 szt. uwiązów, lonży, bata do lonżowania, bata treningowego, pojemnika do zadawania paszy, środków czystości /szampony, płyny przeciwko owadom etc/. Rzeczy mają być podpisane imieniem konia w sposób trwały.
 3. Za szkody rzeczowe i zniszczenia permanentnie powodowane przez konia /np. ignorowanie ogrodzeń elektrycznych, niszczenie wyposażenia stajni/ i nie wynikające z zaniedbań Właścicieli stajni odpowiada finansowo Właściciel konia – proporcjonalnie do szkody biorąc pod uwagę średnią cenę rynkową zniszczonych przedmiotów.
 4. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania dokonane przez Właściciela konia oraz osoby przez niego wskazane do zajmowania się koniem. Nie ponosi także odpowiedzialności za choroby konia ani wypadki losowe.
 5. W wypadku zdarzenia losowego lub zachorowania konia Właściciel stajni powiadamia tak szybko jak to możliwe Właściciela konia i wspólnie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. Jeśli Właściciel stajni nie może porozumieć się z Właścicielem konia, uzna jego decyzję za niezgodną u zasadami humanitarnego traktowania zwierzęcia lub nie ma możliwości skontaktowania się z Właścicielem konia, podejmuje działania jakie uzna za najlepsze dla zwierzęcia, a koszty tych działań pokrywa Właściciel konia.
 6. Dwukrotne zignorowanie przez Właściciela konia wezwania do korekty kopyt, szczepienia, odrobaczania lub podjęcia leczenia choroby przewlekłej nie zagrażającej życiu zwierzęcia, skutkuje wydaleniem konia ze stajni w ciągu 7 dni na koszt Właściciela konia, zorganizowanym przez Właściciela konia w warunkach humanitarnych i nie zagrażających innym zwierzętom znajdującym się na posesji oraz obsłudze tych zwierząt oraz nałożeniem kary finansowej wys. 500zł – płatne w dniu odbioru zwierzęcia.
 7. Wraz z koniem Właścicielom stajni zostaje pod opiekę powierzony paszport konia lub inny dokument potwierdzający tożsamość zwierzęcia np. umowa ze zdjęciem. Za zgubienie paszportu Właściciel stajni odpowiada finansowo – odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony dokument 200zł oraz pokrywa koszt wyrobienia nowego dokumentu w ciągu 14 dni.
 8. Wypowiedzenie pensjonatu przez Właściciela konia, bez uzasadnienia, może nastąpić w każdym momencie, jednak z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, a Właściciel konia zobowiązany jest pokryć koszty utrzymania konia oraz koszty dodatkowe do dnia odebrania konia z pensjonatu. Jeśli Właściciel konia odbiera go wcześniej, niż po 14 dniach od wypowiedzenia, nadal płaci za 14 dni. Odbiór następuje zgodnie z warunkami w pkt 12 oraz w czasie obecności jednego z Właścicieli stajni.
 9. Sprawy nienormowane poprzez powyższe postanowienia rozstrzyga sąd cywilny właściwy dla miejsca zameldowania Właścicieli Stajni.

W momencie wstawiania konia do pensjonatu podpisuje się umowę, której zasadniczą część treści stanowią powyższe punkty. Właściciel konia otrzymuje dowód zakupu usługi – paragon fiskalny lub fakturę wystawiany przez naszą firmę.

WZÓR UMOWY DO POBRANIA >>umowa pensjonatu konia Jakubówka <<

img_20160923_202543

_______________________________________________________________

Nie posiadamy karuzeli, solarium, bieżni ani basenu.

Nie trzymamy koni sportowych w boksach przez całą dobę.

Nie przyjmujemy ogierów ani źrebiąt – z braku możliwości ich padokowania. W wyjątkowych przypadkach (np. konie agresywne) koń może być padokowany osobno, na padoku o powierzchni 25mkw.

Jedna uwaga do wpisu “pensjonat dla koni

 1. Pingback: bader konie | jakubowka

Możliwość komentowania jest wyłączona.